ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- +
Τελική τιμή: 27,00€
Αρχική τιμή: 30,00€ Έκπτωση -10% (3,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,100 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

Χρήστος Γραμματίκας, Τατιάνα Δαματοπούλου, Ȁυριάκος Δασκαλόπουλος, Γιάννης Φούτσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Θεωρία Ελαστικότητας είναι ο έβδομος τόμος της σειράς Μαθημάτων Θεωρητικής Φυσικής των Λαντάου-Λίφσιτς. Οι πρώτες εκδόσεις (του 1944 και 1953) περιλάμβαναν τα κεφάλαια 1-3 και 5 και ήταν ενσωματωμένες με την Υδροδυναμική, υπό τον τίτλο «Μηχανική συνεχών μέσων». Στις μεταγενέστερες εκδόσεις, τα τέσσερα αυτά κεφάλαια υπέστησαν ελάχιστες  αλλαγές διότι, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, οι βασικές εξισώσεις της Θεωρίας Ελαστικότητας έχουν «παγιωθεί» από καιρό.

Τα συμπληρωματικά κεφάλαια 4 (Εξαρμόσεις) και 6 (Μηχανική υγρών κρυστάλλων) έχουν συγγραφεί σε συνεργασία με τους Γ. Κοσέβιτς και Λ. Πιταέβσκι αντιστοίχως.

Όπως σε όλους τους τόμους της σειράς, το κείμενο χαρακτηρίζεται από εμβρίθεια, σαφήνεια και απλότητα. Όσοι ασχολούνται με θέματα ελαστικότητας και αντοχής υλικών, φυσικοί ή μηχανικοί, θα βρουν στο παρόν βιβλίο απαντήσεις στα ερωτήματά τους και μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης.

Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση iii
Από τον πρόλογο στη «Μηχανική συνεχών μέσων» iii
Ορισμένα σύμβολα iv
1 Βασικές εξισώσεις της Θεωρίας Ελαστικότητας 1
§ 1. Τανυστής παραμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
§ 2. Τανυστής τάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3. Θερμοδυναμική της παραμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 4. ȃόμος του Hooke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 5. Ομοιογενείς παραμορφώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 6. Παραμορφώσεις με μεταβολή θερμοκρασίας . . . . . . . . . . . . . 19
§ 7. Εξισώσεις ισορροπίας ισοτρόπων σωμάτων . . . . . . . . . . . . . 21
§ 8. ǿσορροπία ελαστικού μέσου οριοθετημένου από επίπεδο . . . . . . 31
§ 9. Στερεά σώματα σε επαφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 10. Ελαστικές ιδιότητες κρυστάλλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2 Ισορροπία ράβδων και πλακών 51
§ 11. Ενέργεια καμπτομένης πλάκας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 12. Εξίσωση ισορροπίας πλάκας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 13. Διαμήκεις παραμορφώσεις πλακών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 14. ǿσχυρή κάμψη πλακών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
§ 15. Παραμορφώσεις κελυφών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 16. Στρέψη ράβδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 17. Ȁάμψη ράβδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
§ 18. Ενέργεια παραμορφωμένης ράβδου . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
§ 19. Εξισώσεις ισορροπίας ράβδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
§ 20. Ȃικρή κάμψη ράβδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 21. Ευστάθεια ελαστικών συστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
i
ii Περιεχόμενα
3 Ελαστικά κύματα 115
§ 22. Ελαστικά κύματα σε ισότροπο μέσο . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
§ 23. Ελαστικά κύματα σε κρυστάλλους . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
§ 24. Επιφανειακά κύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 25. Ταλαντώσεις ράβδων και πλακών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 26. Ȃη αρμονικές ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4 Εξαρμόσεις 141
§ 27. Ελαστικές παραμορφώσεις παρουσία εξάρμοσης . . . . . . . . . . 141
§ 28. Δράση πεδίου τάσης επί εξάρμοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
§ 29. Συνεχής κατανομή εξαρμόσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
§ 30. Ȁατανομή αλληλεπιδρωσών εξαρμόσεων . . . . . . . . . . . . . . 160
5 Θερμική αγωγιμότητα και ιξώδες στερεών σωμάτων 165
§ 31. Εξίσωση θερμικής αγωγής σε στερεά σώματα . . . . . . . . . . . . 165
§ 32. Θερμική αγωγιμότητα κρυστάλλων . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 33. ǿξώδες στερεών σωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
§ 34. Απορρόφηση ήχου σε στερεά σώματα . . . . . . . . . . . . . . . . 171
§ 35. Υγρά υψηλού ιξώδους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6 Μηχανική υγρών κρυστάλλων 181
§ 36. Στατικές παραμορφώσεις νηματικών . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
§ 37. Ευθύγραμμες εξαρθρώσεις νηματικών . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 38. Ȃη ιδιάζουσα αξονοσυμμετρική λύση νηματικών . . . . . . . . . . 191
§ 39. Τοπολογικές ιδιότητες εξαρθρώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
§ 40. Εξισώσεις κίνησης νηματικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 41. Συντελεστής διασκόρπισης νηματικών . . . . . . . . . . . . . . . . 205
§ 42. Διάδοση μικρών ταλαντώσεων σε νηματικά . . . . . . . . . . . . . 208
§ 43. Ȃηχανική χολεστερικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
§ 44. Θεωρία ελαστικότητας σμηκτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
§ 45. Εξαρμόσεις σε σμηκτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
§ 46. Εξισώσεις κίνησης σμηκτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
§ 47. Ήχος σε σμηκτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Ευρετήριο 233