ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαντλημένο

 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στη θεωρία των Μερικών Διαφορι- κών Εξισώσεων και των Μιγαδικών Συναρτήσεων. Στις μέρες μας οι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις αποτελούν μια από τις σημαντικότερες περιοχές τόσο των Θεωρητικών όσον και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται, αφενός στη συχνότατη χρήση των Εξισώσεων Μερικών Παραγώγων στις Φυσικές, Τεχνολογικές, Οικονομικές και λοιπές Εφαρμοσμένες Επιστήμες, αφετέρου δε στην πληθώρα των νέων προβλημάτων, ερωτημάτων και θεωριών, που δημιουργούνται και αναπτύσσονται στην περιοχή των Θε- ωρητικών Μαθηματικών από την ερευνητική ενασχόληση για την επίλυση και γενικότερη μελέτη αυτών των εξισώσεων. Η θεωρία των Μιγαδικών Συναρτήσεων, γνωστή και ως Μιγαδική Ανάλυση, είναι ένας ση- μαντικός κλάδος των Μαθηματικών και ιδιαίτερα της Μαθηματικής Ανάλυσης, που μελετά τις ιδιότητες των συναρτήσεων των μιγαδικών αριθμών. Είναι χρήσιμη σε πολλούς κλά- δους των Μαθηματικών, όπως η Αλγεβρική Γεωμετρία, η Θεωρία Αριθμών και τα Εφαρ- μοσμένα Μαθηματικά καθώς και στη Φυσική, συμπεριλαμβανομένης της Υδροδυναμικής και Θερμοδυναμικής, της Θεωρίας Χορδών και της Κβαντικής Θεωρία Πεδίου αλλά και σε τομείς της Μηχανικής, όπως η Αεροδιαστημική, η Μηχανολογίας, η Ηλεκτρολογίας. Με το πέρασμα των δεκαετιών η Μιγαδική Ανάλυση αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο όμορφα καθώς και χρήσιμα αντικείμενα των Μαθηματικών. Στη σύγχρονη εποχή, έχει γίνει πολύ δημοφιλής μέσα από μια νέα ώθηση, που δέχεται ο κλάδος, από την Μιγαδική Δυναμική και τις εικόνες των fractals που παράγονται με τις επαναλήψεις ολόμορφων συναρτήσεων. Βασικό σκοπό της συγγραφής αυτής της εργασίας αποτέλεσε η παροχή στους φοιτητές των Μαθηματικών, Φυσικών και Τεχνολογικών Επιστημών αλλά και γενικότερα στην κοι- νότητα των μαθηματικών και εφαρμοσμένων επιστημόνων, ενός συγγράμματος, το οποίο θα δίδει τις θεμελιώδεις έννοιες, αξιώματα, θεωρία καθώς και μια ευρύτατη ποικιλία με- θόδων και τεχνικών επίλυσης μιας μεγάλης οικογένειας Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, οι οποίες, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο παρόν σύγγραμμα, αποτελούν προϊόν δια- δικασιών μαθηματικής προτυποποίησης των κυριότερων φυσικών, τεχνολογικών, οικονο- μικών, κοινωνικών και λοιπών φαινομένων. Συγχρόνως παρέχονται όλα τα βασικά εισα- γωγικά στοιχεία της θεωρίας των Μιγαδικών Συναρτήσεων -σειρές, ολοκληρώματα, ολο- κληρωτικά υπόλοιπα, σύμμορφη απεικόνιση, κ.α.- αναγκαία σε πολλά πεδία τόσο των Θε- ωρητικών όσο και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.