Οι ασκήσεις της Τράπεζας θεμάτων μαθηματικών της Α ́ Λυκείου,
όπως διαμορφώνεται στις 20-10-2022.

Πρόλογος ……………………………………………………………….. 3
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Οι πράξεις των πραγματικών αριθμών
και οι ιδιότητές τους …………………………………………… 9-11
Διάταξη πραγματικών αριθμών …………………………………. 12-14
Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού …………………………… 15-19
Ρίζες πραγματικών αριθμών ……………………………………….. 20-22

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Εξισώσεις 1ου βαθμού ………………………………………….. 23-31
Εξισώσεις 2ου βαθμού ………………………………………….. 32-39

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

Ανισώσεις 1ου βαθμού ………………………………………….. 40-45
Ανισώσεις 2ου βαθμού ………………………………………….. 46-57

ΠΡΟΟΔΟΙ

Ακολουθίες …………………………………………………………… 58-58
Αριθμητική πρόοδος …………………………………………………………. 58-68
Γεωμετρική πρόοδος ……………………………………………… 68-75

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η έννοια της συνάρτησης …………………………………………. 76-88
Γραφική παράσταση συνάρτησης ……………………………………… 89-108
Η συνάρτηση y=αx+β ……………………………………………….. 109-127

ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Πραγματικοί αριθμοί …………………………………………… 131-148
Εξισώσεις ……………………………………………………….. 149-174
Ανισώσεις ……………………………………………………… 175-205
Πρόοδοι ………………………………………………………… 206-233
Συναρτήσεις ……………………………………………………. 234-313

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Κριτήρια ισότητας τριγώνων ………………………………….. 317-332
Σχετική θέση ευθείας – κύκλου ………………………………….. 333-337
Παραλληλία ……………………………………………………… 338-342
Άθροισμα γωνιών τριγώνου ………………………………………. 343-358
Είδη παραλληλογράμμου ………………………………………. 359-388
Εφαρμογές παραλληλογράμμου ………………………………. 389-398
Ιδιότητες ορθογωνίου τριγώνου ……………………………….. 399-426
Τραπέζιο ……………………………………………………….. 427-438
Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης –
Γωνία χορδής και εφαπτομένης ……………………………….. 447-455
Εγγράψιμα τετράπλευρα ……………………………………….. 456-462
Το 1ο θέμα από την τράπεζα θεμάτων …………………………. 463-467

ΛΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Κριτήρια ισότητας τριγώνων ………………………………….. 471-496
Σχετική θέση ευθείας – κύκλου ………………………………….. 497-505
Παραλληλία ……………………………………………………… 506-514
Άθροισμα γωνιών τριγώνου ………………………………………. 515-540
Είδη παραλληλογράμμου ………………………………………. 541-586
Εφαρμογές παραλληλογράμμων ………………………………. 587-607
Ιδιότητες ορθογωνίου τριγώνου ……………………………….. 608-658
Εγγράψιμα τετράπλευρα ………………………………………. 659-697
Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης –
Γωνία υπό χορδής και εφαπτομένης ………………………….. 698-712
Εγγράψιμα τετράπλευρα ……………………………………….. 713-727
Το 1ο θέμα της τράπεζας θεμάτων ……………………………….. 728-730