ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Τ.1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Εξαντλημένο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το νέο περιοδικό που εκδίδεται από την ΕΜΕ σκοπεύει να παρουσιάσει μαθηματικά θέματα που θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, κα­θώς θα συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, με έμφαση στους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των αντιστοίχων τάξεων, καθώς και στις Οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ, πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

Ο σχεδιασμός του νέου περιοδικού έχει ως βάση το ερώτημα:

Τι σημαίνει σκέπτομαι με Μαθηματικό τρόπο;

Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν πολλές απαντήσεις, που όλες συνδέονται με την απόκτηση βασικών μαθηματικών ικανοτήτων, τις οποίες το περιοδικό, σε σύνδεση και με τον αντί­στοιχο διαγωνισμό για τον οποίο θα μιλήσουμε στην επομένη σελίδα, φιλοδοξεί να αναδεί- ξει μέσα από το περιεχόμενό του.

Το περιεχόμενο του περιοδικού χωρίζεται σε 3 ενότητες. Η πρώτη είναι Γενικά Θέματα, η δεύτερη είναι θέματα που αφορούν χωριστά κάθε μία από τις τρεις ομάδες μαθητών (Γ’ -Δ’ Δημοτικού, Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού και A’ – Β’ Γυμνασίου) και η τρίτη περιέχει λύσεις των θεμά­των που τέθηκαν στο διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

•   Τα Γενικά Θέματα αναδεικνύουν τη σχέση μιας μεγάλης ποικιλίας τομέων της ζωής με τα Μαθηματικά, όπως είναι η Ζωγραφική και άλλες τέχνες, η Ποίηση, η Φύση, το Παιχνίδι, το Χιούμορ κλπ, αλλά και δραστηριοτήτων όπως είναι οι ικανότητες της Παρατηρητικότη­τας, της Λογικής σκέψης, της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών με δημιουργικό τρόπο κλπ. Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε παιδί, όχι μόνο των τάξεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και μεγαλύτερων τάξεων να μπορεί να βρει πε­ριοχές που το ενδιαφέρουν.

•   Τα θέματα που αφορούν κάθε μία από τις τρεις ομάδες μαθητών επιθυμούμε να αποτε- λούν τον προσωπικό χώρο των παιδιών της αντίστοιχης ομάδας, στον οποίο θα βρίσκουν μια ποικιλία θεμάτων που κάποια από αυτά θα είναι Γενικά και κάποια θα αποτελούν Μαθηματικά θέματα εξάσκησης, όλα όμως θα συνδέονται με τα Μαθηματικά που διδά­σκονται στις τάξεις που αποτελούν την κάθε ομάδα.

•    Οι λύσεις των θεμάτων που τέθηκαν στο διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η βασική ικανότητα και η αντίστοιχη στρατηγική που απαιτούνται για την επίλυσή τους.

Τελικός στόχος του περιοδικού είναι:

Να εμπλακούν ΟΛΟΙ οι μαθητές σε Μαθηματικές δράσεις στις οποίες θα αξιοποιήσουν εκείνες τις ικανότητες που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του Μαθηματικού τρόπου σκέψης.

Ο Πρόεδρος της ΕΜΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ

Ανάργυρος Φελλούρης

 

Νέος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων

Πυθαγόρας

Η ΕΜΕ αποφάσισε, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, τη δημιουργία ενός νέου διαγωνισμού με το όνομα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:

•  Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.

•  Να κατανοούν σε βάθος και να εφαρμόζουν οι μαθητές τις βασικές μαθηματικές έννοιες που υπάρχουν στα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών.

•  Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματι­κότητα και στην κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει.

Ο διαγωνισμός αυτός δεν θα ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Από την ανάλυση των απα­ντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο μαθητής, θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε αλλά γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον. Στοχεύει όχι στον ανταγωνισμό, αλλά στη συμμετοχική άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες. Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων. Η 1 η ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις Γ' και Δ' Δημοτικού (επίπεδο 1), η 2η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (επίπεδο 2), και η 3η ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (επίπεδο 3).

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα φροντίσει ώστε οι στοιχειώδεις γνώσεις που θα απαιτού- νται για κάθε ομάδα (Γ' -Δ' Δημοτικού, Ε' - ΣΤ' Δημοτικού και A' - Β' Γ υμνασίου) να ανα- φέρονται σε όσα έχουν διδαχτεί οι μαθητές της μικρότερης τάξης κάθε ομάδας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επιπλέον η επιτροπή του διαγωνισμού θα εφοδιάσει κάθε μαθητή, την ώρα του διαγωνισμού με ένα τετρασέλιδο, με όλες τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει την ημέρα του διαγωνισμού.

Τα θέματα θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ, η οποία έχει πολυετή πείρα σε θεματοδότηση μαθηματικών διαγωνισμών και θα είναι επικεντρωμένα στην Ελλη­νική Εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Οι μαθητές απαντούν σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με όποια σειρά θέλουν. Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνται το ίδιο και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για το λάθος ή για τη μη απάντηση.

Στο διαγωνισμό θα βραβεύεται ένα ποσοστό των μαθητών κάθε κέντρου από την κάθε μία από τις 6 τάξεις (Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και A' και Β' Γυμνασίου) που συμμετέχουν το διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στη νέα ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο διαγωνισμός στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του είναι σε πιλοτική μορφή και περιλαμ­βάνει ως εξεταστικά κέντρα επιλεγμένα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς της Αττικής.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

05 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
 2. ΒΑΣΙΛΙ ΚΑΝΤΙΝΣΚΙ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ίου Δημήιρη Χασάπη

11 ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΡΑΚΤΑΛΣ ίου Στέφανου Κεΐσογλου

16 ΓΙΑΤΙ Η ΦΥΣΗ «ΕΠΙΛΕΓΕΙ» ΤΑ ΕΞΑΓΩΝΑ; της Σιάμης Τσικοπούλου

22 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

24 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΡΙΛΙΖΑ ΜΕ ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ ίου Κώστα Λάιια

26 ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ίου Στέφανου Κεΐσογλου

28 ΕΧΕΤΕ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΜΙΚΡΟ ΑΪΝΣΤΑΙΝ ή «ΠΑΙΔΙ ΘΑΥΜΑ»; ίου Παναγιώτη Χριστόπουλου

34 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’& Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Θέματα για εξάσκηση από την Συντακτική Επιτροπή
 • Προβλήματα σε στίχους του Στέλιου Μαρίνη
 • Παρατηρώ & Σκέφτομαι από την Συντακτική Επιτροπή
 • Ο Κανιίνσκι & τα σχήματα του Δημήτρη Χασάπη

46 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε’& ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • Θέματα για εξάσκηση από την Συντακτική Επιτροπή
 • Ζωγραφίζοντας συνθέσεις με κύκλους, όπως ο Καντίνσκι του Δημήτρη Χασάπη
 • Παρατηρώ & Σκέφτομαι από την Συντακτική Επιτροπή

60 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ A’ & Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • Θέματα για εξάσκηση από την Συντακτική Επιτροπή
 • Αριθμητικοί υπολογισμοί με χρωματιστές μπάλες της Βαρβάρας Γεωργιάδου-Καμπουρίδη
 • Μαντεύω Αριθμούς του Κώστα Λάττα
 • Παρατηρώ & Σκέφτομαι από την Συντακτική Επιτροπή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

74 Γ’& Δ’ Δημοτικού 81 Ε’ & ΣΤ ‘Δημοτικού 88 A’ & Β’ Γυμνασίου