ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
- +
Τελική τιμή: 77,00€
Αρχική τιμή: 110,00€ Έκπτωση -30% (33,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 2,500 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

Γιάννης Κωτσόπουλος

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Φυσικοχημεία του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η συγγραφική ομάδα προσπαθεί να ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο του βιβλίου, ακολουθώντας την πρόοδο της επιστήμης, με την ενσωμάτωση σε αυτό πολλών σύγχρονων εφαρμογών της φυσικοχημείας. Μεγάλο βάρος έχει δοθεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον η δομή του βιβλίου βοηθά στη μελέτη του. Έτσι, στη νέα αυτή μετάφραση στα ελληνικά (από την ενδέκατη αγγλική έκδοση) η διάρθρωση της ύλης έχει διαφοροποιηθεί, ώστε οι διδάσκοντες να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του μαθήματος και οι φοιτητές να διευκολύνονται στη μελέτη τους. Έχουν επίσης προστεθεί αρκετά βοηθητικά σχόλια στη ροή των εξισώσεων, έχουν εμπλουτιστεί οι σύντομες εφαρμογές, ενώ το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο παρουσιάζεται σε ειδικά ένθετα στην αντίστοιχη Ενότητα.

Το εύρος της ύλης που καλύπτεται είναι πολύ μεγάλο. Αρχικά παρουσιάζονται οι έννοιες της θερμοδυναμικής και οι εφαρμογές τους, μελετώνται οι μεταπτώσεις φάσεων, η χημική ισορροπία και η ηλεκτροχημεία. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι αρχές της κβαντικής μηχανικής, με εφαρμογή των οποίων μελετάται η δομή των ατόμων και των μορίων. Οι γνώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μελέτη της συμμετρίας των μορίων, συνδυάζονται για την ερμηνεία των ατομικών και των μοριακών φασμάτων. Ακολουθεί η παρουσίαση της στατιστικής θερμοδυναμικής, η μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων και των ιδιοτήτων των στερεών. Τέλος, μελετώνται η χημική κινητική, η δυναμική των χημικών αντιδράσεων, η δράση των καταλυτών και οι διεργασίες στις στερεές επιφάνειες.
Η παρουσίαση των εννοιών εξακολουθεί να γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα. Τα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις καθώς και η πλούσια συλλογή άλυτων ασκήσεων και προβλημάτων με διαβαθμισμένη δυσκολία βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλά από τα άλυτα προβλήματα αντλούν δεδομένα από αποτελέσματα πραγματικών πειραμάτων, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να αντιληφθεί την άμεση σχέση που έχει πάντα στις φυσικές επιστήμες η θεωρία με το πείραμα.

Σε συμφωνία με τη διεθνή πλέον πρακτική, και σε μια προσπάθεια ελάττωσης κατά το δυνατόν του όγκου του βιβλίου, αρκετό μέρος του υλικού έχει μεταφερθεί στο Ηλεκτρονικό Συμπλήρωμα της έντυπης έκδοσης, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα. Εδώ θα βρείτε ενότητες με υλικό που αναδεικνύει τη διαθεματικότητα της φυσικοχημείας μέσω της επίδρασής της σε άλλα επιστημονικά πεδία, ενότητες εμβάθυνσης σε ειδικά ζητήματα, απαντήσεις ασκήσεων και λύσεις προβλημάτων, αλλά και αρκετό βοηθητικό υλικό, όπως πίνακες δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικές διαφάνειες.

 1. Οι ιδιότητες των αερίων

1A Το τέλειο αέριο

1B Η κινητική θεωρία

1Γ Πραγματικά αέρια

 

 1. Ο Πρώτος Νόμος

2A Εσωτερική ενέργεια

2B Ενθαλπία

2Γ Θερμοχημεία

2Δ Καταστατικές συναρτήσεις και τέλεια διαφορικά

2E Αδιαβατικές μεταβολές

 

 1. Ο Δεύτερος και ο Τρίτος Νόμος

3A Εντροπία

3B Μεταβολές εντροπίας που συνοδεύουν ειδικές διεργασίες

3Γ Η μέτρηση της εντροπίας

3Δ Επικεντρώνοντας στο σύστημα

3E Συνδυάζοντας τον Πρώτο και τον Δεύτερο Νόμο

 

 1. Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών

4A Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών

4B Θερμοδυναμική σκοπιά των μεταπτώσεων φάσης

 

 1. Απλά μείγματα

5A Η θερμοδυναμική περιγραφή των μειγμάτων

5B Οι ιδιότητες των διαλυμάτων

5Γ Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων: υγρά

5Δ Διαγράμματα φάσεων δυαδικών συστημάτων: στερεά

5E Διαγράμματα φάσεων τριαδικών συστημάτων

5ΣΤ Ενεργότητες

 

 1. Χημική ισορροπία

6A Η σταθερά ισορροπίας

6B Η επίδραση των συνθηκών στην ισορροπία

6Γ Ηλεκτροχημικά στοιχεία

6Δ Δυναμικά ηλεκτροδίων

 

 1. Κβαντική θεωρία

7A Οι απαρχές της κβαντικής μηχανικής

7Β Κυματοσυναρτήσεις

7Γ Τελεστές και παρατηρήσιμα μεγέθη

7Δ Μεταφορική κίνησημεγέθη

7Ε Δονητική κίνηση

7ΣΤ Περιστροφική κίνηση

 

 1. Ατομική δομή και ατομικά φάσματα

8A Υδρογονοειδή άτομα

8Β Πολυηλεκτρονιακά άτομα

8Γ Ατομικά φάσματα

 

 1. Μοριακή δομή

9A Θεωρία δεσμού σθένους

9Β Θεωρία μοριακών τροχιακών: το μοριακό ιόν του υδρογόνου

9Γ Θεωρία μοριακών τροχιακών: ομοπυρηνικά διατομικά μόρια

9Δ Θεωρία μοριακών τροχιακών: ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια

9Ε Θεωρία μοριακών τροχιακών: πολυατομικά μόρια

 

 1. Μοριακή συμμετρία

10A Σχήμα και συμμετρία

10Β Θεωρία ομάδων

10Γ Εφαρμογές της συμμετρίας

 

 1. Μοριακή φασματοσκοπία

11A Γενικά χαρακτηριστικά της μοριακής φασματοσκοπίας

11Β Περιστροφική φασματοσκοπία

11Γ Δονητική φασματοσκοπία διατομικών μορίων

11Δ Δονητική φασματοσκοπία πολυατομικών μορίων

11Ε Ανάλυση δονητικών φασμάτων με βάση τη συμμετρία

11ΣΤ Ηλεκτρονιακά φάσματα

11Ζ Αποδιεγέρσεις των διεγερμένων καταστάσεων

 

 1. Μαγνητικός συντονισμός

12A Γενικές αρχές

12Β Χαρακτηριστικά φασμάτων NMR

12Γ Τεχνικές παλμών στο NMR

12Δ Ηλεκτρονιακός παραμαγνητικός συντονισμός

 

 1. Στατιστική θερμοδυναμική

13A Η κατανομή Boltzmann

13Β Μοριακές συναρτήσεις επιμερισμού

13Γ Μοριακές ενέργειες

13Δ Η κανονική συλλογή

13Ε Η εσωτερική ενέργεια και η εντροπία

13ΣΤ Θερμοδυναμικές συναρτήσεις και σταθερές ισορροπίας

 

 1. Μοριακές αλληλεπιδράσεις

14A Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των μορίων

14Β Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων

14Γ Υγρά

14Δ Μακρομόρια

14Ε Αυτοσυγκρότηση

 

 1. Στερεά

15A Κρυσταλλική δομή

15Β Τεχνικές περίθλασης

15Γ Οι δεσμοί στα στερεά

15Δ Οι μηχανικές ιδιότητες των στερεών

15Ε Οι μηχανικές ιδιότητες των στερεών

15ΣΤ Οι μαγνητικές ιδιότητες των στερεών

15Ζ Οι οπτικές ιδιότητες των στερεών

 

 1. Μόρια σε κίνηση

16A Ιδιότητες μεταφοράς τέλειου αερίου

16Β Κίνηση σε υγρά

16Γ Διάχυση

 

 1. Χημική κινητική

17A Οι ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων

17Β Ολοκληρωμένοι νόμοι ταχύτητας

17Γ Αντιδράσεις που πλησιάζουν στην ισορροπία

17Δ Η εξίσωση Arrhenius

17Ε Μηχανισμοί αντίδρασης

17ΣΤ Παραδείγματα μηχανισμών αντίδρασης

17Ζ Φωτοχημεία

 

 1. Η δυναμική των αντιδράσεων

18A Θεωρία των κρούσεων

18Β Αντιδράσεις ελεγχόμενες από διάχυση

18Γ Θεωρία μεταβατικής κατάστασης

18Δ Η δυναμική των μοριακών κρούσεων

18Ε Μεταφορά ηλεκτρονίων σε ομογενή συστήματα

 

 1. Διεργασίες σε στερεές επιφάνειες

19A Μια εισαγωγή στις στερεές επιφάνειες

19Β Προσρόφηση και εκρόφηση

19Γ Ετερογενής κατάλυση

19Δ Διεργασίες σε ηλεκτρόδια

 

ΠΗΓΕΣ

1 Συνήθη ολοκληρώματα

2 Μονάδες μέτρησης

3 Πίνακες δεδομένων

4 Πίνακες χαρακτήρων

Ευρετήριο