ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
- +
Τελική τιμή: 12,60€
Αρχική τιμή: 18,00€ Έκπτωση -30% (5,40€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,950 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Τό ἀνά χεῖρας ἐγχειρίδιο προῆλθε ἀπό τίς σηµειώσεις τῶν διαλέξεων τοῦ µαθήµατος Συνήθεις
∆ιαφορικές ᾿Εξισώσεις ΜΑΣ 203, στό τµῆµα Μαθηµατικῶν καί Στατιστικῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Κύπρου κατά στό χρονικό διάστηµα 1994-2008. Τό µάθηµα αὐτό εἶναι ἑξαµηνιαῖο καί
προσφέρεται κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐαρινοῦ ἑξαµήνου σέ ϕοιτητές τοῦ τετάρτου ἑξαµήνου.
Κάποιες ἑνότητες (ἤ ὑποενότητες), καθώς καί τό Κεφάλαιο 8, προέρχονται ἀπό τίς σηµειώσεις
τῶν διαλέξεων τοῦ ἀντιστοίχου µεταπτυχιακοῦ µαθήµατος ΜΑΣ 603, κατά τά ἔτη 1998 καί
2000. ∆οθέντος ὅτι οἱ ϕοιτητές τοῦ τετάρτου ἑξαµήνου ἔχουν ἤδη παρακολουϑήσει τά µαϑήµατα τοῦ ᾿Απειροστικοῦ Λογισµοῦ καί Γραµµικῆς ᾿Αλγέβρας, καί ἔχουν κάποια στοιχειώδη
γνώση µεθοδολογίας ἐπιλύσεως Συνήθων ∆ιαφορικῶν ᾿Εξισώσεων, τό ἀνά χεῖρας ἐγχειρίδιο,
καθώς καί τό µάθηµα στό ὁποῖο ϕιλοδοξεῖ νά ἀποτελέσει ϐοήθηµα, ξεπερνᾶ σέ ἐπίπεδο ἕνα
εἰσαγωγικό µάθηµα στίς Συνήθεις ∆ιαφορικές ᾿Εξισώσεις. Τό ἀνά χεῖρας ἀποτελεῖ λοιπόν
σηµειώσεις ἑνος προχωρηµένου προπτυχιακοῦ µαθήµατος.
Οἱ ἑνότητες καί ἀσκήσεις µέ ἀστερίσκο(*) εἶναι σίγουρα πέραν τῶν ἀπαιτήσεων ἑνός προπτυχιακοῦ µαθηµάτος, εἴτε λόγῳ τοῦ ϐαθµοῦ δυσκολίας καί προαπαιτουµένων γνώσεων εἴτε
λόγῳ χρονικῶν περιορισµῶν. ῾Ο δέ τρόπος παρουσιάσεως, εἶναι προσαρµοσµένος στό ἐπίπεδο
τῶν ϕοιτητῶν οἱ ὁποῖο παρακολουϑοῦν τό µάθηµα. ῾Υπάρχουν δέ περιπτώσεις ὅπου ϑέµατα
καί µέθοδοι ἀναπτύσσονται ἐκτενέστερα ἀπ’ ὅτι ἀπαιτεῖ ὁ ϐαθµός τῆς δυσκολίας τους, ἐπειδή
ἀκριβῶς ἔχουν παρατηρηθεῖ κάποιες χαρακτηριστικές ἀδυναµίες στούς ϕοιτητές.
Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Βασίλη Νεστορίδη γιά τά ποικίλα του σχόλια, κατά τά προκαταρκτικά στάδια τῆς συγγραφῆς τοῦ ἀνά χεῖρας καί ἐν ὅσῳ ἦταν ἐπισκέπτης στό τµῆµα
Μαθηµατικῶν καί Στατιστικῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Κύπρου καθώς καί τόν Γιῶργο ᾿Ακρίβη
τόσο γιά τήν προσεκτική καί εἰς ϐάθος διόρθωση τοῦ κειµένου ὅσο καί τίς πάµπολλές του
παρατηρήσεις. ᾿Επίσης εὐχαριστῶ γιά τίς παρατηρήσεις, ἐπισηµάνσεις καί διορθώσεις τούς
᾿Αποστόλη Χατζηδῆµο καί Βαγγέλη Στεφανόπουλο οἱ ὁποῖοι ἐδίδαξαν τό µάθηµα αὐτό κατά
τήν διάρκεια τῶν ἐαρινῶν ἑξαµήνων τῶν ἐτῶν 2001 καί 2006, ἀντιστοίχως.