ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 300 ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
- +
Τελική τιμή: 29,70€
Αρχική τιμή: 33,00€ Έκπτωση -10% (3,30€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,450 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

H διαφορική γεωμετρία των επιφανειών μελετά τις επιφάνειες στον Ευκλείδειο χώρο με χρήση εργαλείων του διαφορικού και του ολοκληρωτικού λογισμού. Έχει μεγάλη επίδραση τόσο στα μαθηματικά όσο και στη φυσική.
Στο παρόν βιβλίο συμπεριλαμβάνουμε έξι κεφάλαια που αφορούν τον ορισμό της ομαλής επιφάνειας, το εφαπτόμενο επίπεδο, τις απεικονίσεις επιφανειών, την πρώτη και δεύτερη θεμελιώδη μορφή, την καμπυλότητα Gauss και το ομώνυμο Θαυμαστό Θεώρημα και τέλος, την κάθετη και τη γεωδαισιακή καμπυλότητα.
Πέραν της θεωρίας, έμφαση έχει δοθεί στα σχήματα και στην υποδειγματική επίλυση ασκήσεων,
συμπεριλαμβάνοντας περίπου 300 λυμένα προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν αποτελέσει θέματα εξετάσεων σε μαθηματικές σχολές. Οι ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος και οι απαντήσεις τους συνεισφέρουν στην πληρέστερη κατανόηση της ύλης.

Εισαγωγή 1
1 Παραµετρικές επιφάνειες & οµαλές επιφάνειες 3
1.1 Παραµετρικές επιφάνειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Οµαλές (κανονικές) παραµετρικές επιφάνειες . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Παραδείγµατα (οµαλών) παραµετρικών επιφανειών . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1 Επιφάνειες τύπου Monge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.2 Επιφάνειες εκ περιστροφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.3 Ευθειογενείς επιφάνειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 Οµαλές (κανονικές) επιφάνειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 Αναπαραµετρήσεις επιφανειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.6 Καµπύλες επιφάνειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7 Εφαπτόµενος χώρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.8 Λυµένες ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.9 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2 Η πρώτη ϑεµελιώδης µορφή 65
2.1 Ορισµός πρώτης ϑεµελιώδους µορφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.2 Εσωγενείς ποσότητες και υπολογισµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.1 Μήκος καµπύλης επιφάνειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.2 Γωνία εφαπτόµενων διανυσµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2.3 Εµβαδό επιφάνειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2.4 Υπολογιστικό παράδειγµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.3 Λυµένες ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.4 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3 ∆ιαφορικός λογισµός σε οµαλές επιφάνειες 105
3.1 ∆ιαφορίσιµες απεικονίσεις µεταξύ επιφανειών . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.2 ∆ιαφορικό διαφορίσιµης απεικόνισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.3 Τοπικές ισοµετρίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.4 Σύµµορφες απεικονίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.5 Ισεµβαδικές απεικονίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.6 Λυµένες ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.7 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4 Η δεύτερη ϑεµελιώδης µορφή 151
4.1 Απεικόνιση Gauss και τελεστής σχήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.2 Η δεύτερη ϑεµελιώδης µορφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.3 Καµπυλότητα Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.4 Γεωµετρική ερµηνεία & τοπική µορφή επιφάνειας . . . . . . . . . . . . 174
4.5 Οµφαλικά σηµεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.6 Γραµµές καµπυλότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
4.7 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
4.8 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
5 Το Θαυµαστό Θεώρηµα του Gauss 235
5.1 Τα σύµβολα Christoffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
5.2 Εξισώσεις Codazzi – Mainardi και Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5.3 Το Θαυµαστό Θεώρηµα του Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
5.4 Λυµένες ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
5.5 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
6 Κάθετη και γεωδαισιακή καµπυλότητα 265
6.1 Κάθετη καµπυλότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
6.2 Ασυµπτωτικές γραµµές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
6.3 Γεωδαισιακή καµπυλότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6.4 Γεωδαισιακές καµπύλες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
6.5 Ασκήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
6.6 Ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
7 Γενικές ασκήσεις στις επιφάνειες 331
8 Απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου σωστό – λάθος 345

Βιβλιογραφία 353
Εργογραφία 35