ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
- +
Τελική τιμή: 35,00€
Αρχική τιμή: 53,00€ Έκπτωση -34% (18,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,5 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το σύγγραμμα του O. Levenspiel “Chemical Reaction Engineering” αποτελεί ένα κλασσικό κείμενο Χημικής Μηχανικής. Με την έννοια αυτή δύσκολα θα υπάρξουν κείμενα που θα το ξεπεράσουν ή θα το αγνοήσουν στην ανάπτυξη παρόμοιων θεμάτων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι η απόδοση ενός τέτοιου κειμένου στην Ελληνική γλώσσα θα εμπλούτιζε τη σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία στη χώρα μας, σε παρόμοια θέματα τα οποία διδάσκονται σε διάφορα τμήματα τόσο Πολυτεχνείων όσο και Πανεπιστημίων σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η μεταφραστική αυτή προσπάθεια έρχεται να συμπληρώσει μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία απόδοσης στα ελληνικά του βιβλίου “”Chemical Engineering Kinetics”
” του J.M. Smith από τον κ. Π. Τσιακάρα. Το κείμενο του J.M. Smith διαπραγματεύεται παρόμοια θέματα αλλά η μεθοδολογία αντιμετώπισης από τους δύο συγγραφείς είναι πολύ διαφορετική και η οπτική τους αρκετά διαφοροποιημένη.
Η διαδικασία μετάφρασης αυτού του κειμένου άρχισε σαν μια συντονισμένη προσπάθεια από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο, στα πλαίσια αναμόρφωσης και βελτίωσης του προγράμματος σπουδών μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, προέκρινε τη μετάφραση τριών κλασσικών συγγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την επιστήμη της Χημείας και τις εφαρμογές της και συγκεκριμένα το “Chemical Reaction Engineering” του Octave Levenspiel, το σύγγραμμα “Food Chemistry” του Owen R. Fennema και τέλος το κλασσικό κείμενο “Principles of Instrumental Analysis” των D. A. Skoog, F. J. Holler και T. A. Nieman

Σημειογραφία
1. Εισαγωγή στις Χημικές Διεργασίες
Μέρος Ι. Ομογενείς αντιδράσεις σε Ιδανικούς Αντιδραστήρες
2. Κινητική ομογενών χημικών αντιδράσεων
Επίδραση της Συγκέντρωσης στην Ταχύτητα των Χημικών Αντιδράσεων
Ο όρος της Εξίσωσης της Ταχύτητας που εξαρτάται από τη Θερμοκρασία
Αναζήτηση ενός μηχανισμού
Δυνατότητα Πρόβλεψης της Ταχύτητας μιας Χημικής Αντίδρασης από τη Θεωρία
3. Ερμηνεία των Δεδομένων του Αντιδραστήρα
Διακοπτόμενης Λειτουργίας
Αντιδραστήρας Διακοπτόμενης Λειτουργίας Σταθερού Όγκου
Αντιδραστήρας Διακοπτόμενης Λειτουργίας Μεταβλητού Όγκου
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα Αντίδρασης
Η Αναζήτηση της Εξίσωσης Ταχύτητας
4. Εισαγωγή στο Σχεδιασμό των Χημικών Αντιδραστήρων
5. Ιδανικοί Αντιδραστήρες για Απλές Χημικές Αντιδράσεις
Ιδανικός Αντιδραστήρας Διακοπτόμενης Λειτουργίας (Batch Reactor)
Αντιδραστήρας Μεικτής Ροής (Mixed Flow Reactor)
Αντιδραστήρας Εμβολικής Ροής
6. Σχεδιασμός για Απλές Χημικές Αντιδράσεις
Σύγκριση Μεγέθους Απλών Αντιδραστήρων
Συστήματα Πολλαπλών Αντιδραστήρων
Αντιδραστήρας Ανακύκλωσης
Αυτοκαταλυόμενες Αντιδράσεις
7. Σχεδιασμός αντιδραστήρων για παράλληλες χημικές αντιδράσεις
8. Aντιπροσωπευτικά Παραδείγματα Πολλαπλών Αντιδράσεων
Διαδοχικές Μη Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Πρώτης Τάξης
Αντίδραση Πρώτης Τάξης που ακολουθείται από Αντίδραση Μηδενικής Τάξης
Αντίδραση Μηδενικής Τάξης που ακολουθείται Από Αντίδραση Πρώτης Τάξης
Διαδοχικές Μη Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Διάφορων Τάξεων
Διαδοχικές Αμφίδρομες Αντιδράσεις
Διαδοχικές – Παράλληλες Μη Αντιστρεπτές Αντιδράσεις
Οι Αντιδράσεις Denbigh και οι Ειδικές τους Περιπτώσεις
9. Επίδραση Θερμοκρασίας και Πίεσης
Απλές Χημικές αντιδράσεις
Πολλαπλές Αντιδράσεις
10. Επιλογή του Σωστού Είδους Αντιδραστήρα
Μέρος II. Τύποι Ροής, Επαφή Ρευστών, και Μη Ιδανική Ροή
11. Βασικά Στοιχεία Μη Ιδανικής Ροής
Ε, Η Κατανομή Χρόνου του Ρευστού, Κατανομή Χρόνων Παραμονής
Μετατροπή σε Μη Ιδανικούς Αντιδραστήρες Ροής
12. Μοντέλα Διαμερισμού
13. Το Μοντέλο Διασποράς
Αξονική Διασπορά
Συσχετίσεις για την Αξονική Διασπορά
Χημική Αντίδραση και Διασπορά
14. Το Μοντέλο Δοχείων σε Σειρά
Απόκριση σε Παλμικό Πείραμα και η ΚΧΠ
Χημική Μετατροπή
15. Το Μοντέλο Μεταφοράς για Στρωτή Ροή
Το Μοντέλο Μεταφοράς και η ΚΧΠ του
Χημική Μετατροπή σε Αντιδραστήρες Στρωτής Ροής
16. Πρωιμότητα Ανάμειξης, Διαχωρισμός και ΚΧΠ
Αυτο-Ανάμειξη ενός Ρευστού
Ανάμειξη Δυο Αναμίξιμων Ρευστών
Μέρος III. Αντιδράσεις Καταλυμένες από Στερεούς Καταλύτες
17.Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις – Εισαγωγή
18. Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες
Η Εξίσωση της Ταχύτητας για Κινητική Επιφανειακής Αντίδρασης
Συνδυασμός της Αντίστασης Διάχυσης στους Πόρους με Κινητική Επιφανειακής Αντίδρασης
Πορώδη Καταλυτικά Σωματίδια
Θερμικά Φαινόμενα κατά τη Διάρκεια της Αντίδρασης
Εξισώσεις Λειτουργίας Αντιδραστήρων που Περιέχουν Πορώδη Καταλυτικά Σωματίδια
Πειραματικές Μέθοδοι Εύρεσης των Ρυθμών των Χημικών Αντιδράσεων
Κατανομή Προϊόντων στην Περίπτωση Πολλαπλών Αντιδράσεων
19. Καταλυτικοί Αντιδραστήρες Σταθερής Κλίνης
20. Αντιδραστήρες Αιωρούμενων Σωματιδίων Στερεού Καταλύτη, Διάφοροι Τύποι Αντιδραστήρων Ρευστοαιώρησης
Βασικές Πληροφορίες για τους Αντιδραστήρες Ρευστοαιωρούμενων Στερεών
Αναβράζουσα Ρευστοστερεά Κλίνη – BFB […]
21. Απενεργοποίηση Καταλυτών
22. Αντιδράσεις υγρού-αερίου σε στερεούς καταλύτες: Διαβρεχόμενες κλίνες, αντιδραστήρες ιλύος και τριφασικές ρευστοστερεές κλίνες
Μέρος IV. Μη Καταλυτικά Συστήματα
23. Αντιδράσεις Μεταξύ Δύο Ρευστών: Κινητική
24. Αντιδραστήρες Δύο Ρευστών: Σχεδιασμός
25. Αντιδράσεις Ρευστού-Στερεού: Κινητική
26. Αντιδραστήρες Ρευστού-Στερεού Τεμαχιδίου: Σχεδιασμός
Μέρος V. Συστήματα Βιοχημικών Αντιδράσεων
27. Ενζυμικές Ζυμώσεις
28. Μικροβιακές Ζυμώσεις – Εισαγωγή και Συνολική Εικόνα
29. Μικροβιακές Ζυμώσεις Περιοριζόμενες από το Υπόστρωμα
30. Μικροβιακές Ζυμώσεις Περιοριζόμενες από το Προϊόν

Απόδοση στα ελληνικά: Φίλιππος Ι. Πομώνης, Κωσταντίνος Αθ. Μάτης, Νικόλαος Παπαγιανάκος, Χρήστος Κορδούλης, Παύλος Μα