ΣΥΝΟΛΑ ,ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟΝ , ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ , ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ , ΣΥΝΕΧΕΙΑ , ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ , ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ , ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΣΕΙΡΑΙ, ΑΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ.