ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
- +
Τελική τιμή: 28,00€
Αρχική τιμή: 40,00€ Έκπτωση -30% (12,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,6 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Επιστημονική επιμέλεια

Ρίβα Λάββα

Έτος έκδοσης

Γλωσσική επιμέλεια

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Αλλά τι περιγράφουμε ως «τοπίο»; Τι μπορεί να δηλώνει ένας τίτλος ανάλογος με τον τίτλο του κειμέ-
νου που ακολουθεί, «Σαντορίνη: Τοπία του Νου»;
Ας ξεκινήσουμε απαντώντας σε αυτά τα βασικά, ρητορικά μάλλον, ερωτήματα, προκειμένου να
προλογίσουμε το ανά χείρας βιβλίο που εκδίδεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. «Τοπίο», ένας όρος που περιγράφει το υλικό υπόβαθρο του τόπου, φυσι-
κό και ανθρωπογενές ταυτόχρονα, συνυπολογίζοντας την έκφραση, την κάθε λογής έκφραση του
πολιτισμού που αναδύεται από το υπόβαθρο αυτό. Τότε όμως κάθε τοπίο είναι, πάντοτε, «τοπίο πο-
λιτισμικό», τοπίο στο οποίο μετέχει εξίσου η ποιότητα του υλικού υποβάθρου, όπως και η ποιότητα
των κοινωνικών σχέσεων που συνάπτονται με την υλικότητα του τόπου. Ώστε κάθε τοπίο είναι εκ
των πραγμάτων και τοπίο του νου, επιφυλάσσοντας εντούτοις για το παράδειγμα της Σαντορίνης
θέση ιδιαίτερη. Την ιδιαίτερη θέση μιας παρουσίας «ηφαιστειώδους», ηφαιστειώδους κυριολεκτικά
και μεταφορικά, πρόσφορης για να καθορίσει πέρα από την υλική αμεσότητα του χώρου τη συμβο-
λική τάξη και το συλλογικό φαντασιακό. Είναι νομίζω η προηγούμενη ερεθιστική σχέση στην οποία
παραπέμπει το νησί της Σαντορίνης. Αυτό το αρχικό ερέθισμα ενισχύεται επί της ουσίας, επί της δι-
δακτικής και εκδοτικής ουσίας, από την αρτιότητα αυτής της προσπάθειας, αυτού του κειμένου που
προσφέρεται για την ενίσχυση της γνώσης των σπουδαστών μας, αλλά επίσης και για την εικαστική
τους απόλαυση.
Η επιμελήτρια της έκδοσης και ακαδημαϊκή υπεύθυνος της όλης προσπάθειας που οδήγησε σε ένα
προφανώς θετικότατο, στην έκβασή του, πανεπιστημιακό μάθημα, επισημαίνει χαρακτηριστικά πως
«το παρόν πόνημα εκφράζει την αγάπη μας γι’ αυτόν τον τόπο», τον τόπο του ηφαιστειακού νησιού
«και τον θαυμασμό μας για την ομορφιά που ακτινοβολεί μέχρι τις μέρες μας». Η πρώτη και βασική
μας παρατήρηση έχει να κάνει με αυτήν ακριβώς την αγάπη, αλλά επίσης με το τάλαντο σπουδα-
στών και διδάσκουσας που οδήγησαν σε αποτέλεσμα άρτιο, σημαντικό όχι μόνο για την αναφορά
του σε έναν τόπο παγκοσμίως μοναδικό, αλλά επιπλέον για την ποιότητα της γλώσσας και της ει-
κονιστικής πλαισίωσης με τις οποίες το διδακτικό και αρχιτεκτονικό αυτό εγχείρημα προσφέρεται
στον αναγνώστη.
Η Σαντορίνη: Τοπία του Νου, δεν προτείνεται επομένως μόνο ως βοήθημα για τη διδασκαλία θεμά-
των τα οποία αφορούν την αρχιτεκτονική των τοπίων της παράδοσης και της ιστορίας μας. Αποδίδει
επιπλέον πλούτο έμπνευσης, απόλυτα διδακτικό για την ευστροφία και τη λεπτότητα έκφρασης οι
οποίες, πέρα από τη στέρεα τεχνολογική γνώση, πρέπει να χαρακτηρίζουν την εργασία των αρχιτε-
κτονικών σχολών.
Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Π ρ ο ο ί μ ι ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 – 1 1
Preamble
Ε ν ό τ η τ α I _ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Chapter 1_TEACHING
H Σαντορίνη ως Μάθημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Santorini as a Lesson
H Σαντορίνη ως Eργαστήριο Αρχιτεκτονικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Santorini as a Laboratory of Architecture
H Σαντορίνη ως Τοπίο – Αρχείο Γης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Santorini as Archival Earthscape
Παραδοσιακή και Μοντέρνα Σαντορίνη: Δύο κληρονομιές σε διάλογο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Traditional and Modern Santorini: Τwo Legacies in Dialogue
H Χθόνια Αρχιτεκτονική της Σαντορίνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
The Chthonic Archtecture of Santorini
H Σαντορίνη και οι Αρχιτέκτονες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Santorini and the Architects
H Σαντορίνη της Απώλειας και της Ανάκτησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Santorini of Loss and Recovery
H Σύγχρονη Απειλή του Τουρισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
The Contemporary Threat of Tourism
Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
Bibliography
Ε ν ό τ η τ α Ι I _ Θ Ε Μ ΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
Chapter ΙΙ_PROJECTS
ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΑΤΣΙΝΑΡΗΣ – Τα Τέσσερα Στοιχεία της Φύσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
THODORIS GATSINARIS – Four Elements of Nature
ΕΛΛΗ ΑΛΒΕΡΤΗ – Σαντορίνη: H Ουράνια Πολιτεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ELLI ALVERTI – Celestial Santorini
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ – Μορφές Σαντορίνης: Χρώμα και Υλικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PANAGIOTIS SPATHIS – Santorinian Forms: Colour and Materiality
ΕΒΙΛΥ ΣΤΡΟΔΑ – Ελάχιστοι Ανθρωποφιλικοί Χώροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
EVILY STRODA – Minimal Man-friendly Spaces
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α
C O N Τ E N T S
9
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΝΟΥ – Επαναπροσδιορισμός Αναλογιών και Μεγεθών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
KATERINA NINOU – Redefining Proportions and Sizes
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ – Ένα Aνθολόγιο Μέσα στον Xρόνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KONSTANINA APOSTOLAKI – An Anthology Τhrough Time
ΒΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – Επανακατοικώντας τη Δυτική Οικία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
VALIA PANAGIOTOPOULOU – Re-Ιnhabiting the Western House
MIXAHΛ TOYΡΟΣ – Από τη Mαστορική Mορφή στο Ξεκάθαρο Όριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
MICHAEL TOUROS – From Crafted Form to Sharp Outline
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Μετατοπίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
GERASIMOS PAPADOPOULOS – Post-Landscape
ΣΤΑΘΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ – Xρόνος, Χώρος, Στιγμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
STATHIS CHLIAOUTAKIS – Time, Space, Moment
ΑΓΛΑΪΑ – ΔΑΝΑΗ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ – Εικονικές Αλληγορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
AGLAIA – DANAI DEVETZOGLOU – Iconic Allegories
ΕΛΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ – «…και βούλιαξε…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ELINA VAROUXAKI – “…and it sank…”
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ – «…αν…»: Γεωμετρικά Παιχνίδια της Σαντορίνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
PENELOPE KARALI – “…if…”: Geometric Games of Santorini
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – To Πορώδες ως Ενδεχόμενο Κατοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
IOANNA GIANNAKOPOULOU – Porosity as Potential Inhabitation
ΗΛΕΚΤΡΑ ΝΤΟΛΟΓΛΟΥ – Μεταβαλλόμενη Κατοίκηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ELECTRA NTOLOGLOU – Varying Inhabitation
ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – To Κενό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ANNA KONSTANTOPOULOU – The Void
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΠΑΣ – Παρειδωλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
DIMITRIS NTOUPAS – Pareidolia or Visual Mind Games
ΟΛΓΑ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – Ένα παραμύθι για τον Πύργο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
OLGA STATHOGIANNAKI – Οnce Upon a Time in Pyrgos
Ε ν ό τ η τ α I Ι I _ E K Θ Ε Σ Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7
Chapter ΙΙΙ_ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ
Π η γ έ ς ε ι κ ό ν ω ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3