N. M. R. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

Διαθέσιμο κατόπιν προ-παραγγελίας

- +
Τελική τιμή: 65,00€
Αρχική τιμή: 75,00€ Έκπτωση -13% (10,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού αποτελεί μία από της σημαντικότερες μεθοδολογίες για την ταυτοποίηση, διαμορφωτική ανάλυση και μελέτη δυναμικών ιδιοτήτων καινοτόμων χημικών ενώσεων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογές στην χημεία, βιοχημεία, ιατρική και φαρμακευτική. Για το λόγο αυτό αποτέλεσε ανάγκη από την επιστημονική κοινότητα η συγγραφή βιβλίου που να περιγράφει τόσο τη μέθοδο όσο και τις εφαρμογές της. Στο αίτημα αυτό ανταποκρίθηκαν οι Θ. Μαυρομούστακος και Ι. Ματσούκας – δύο συνάφελφοι που με μεγάλη επιτυχία έχουν αξιοποιήσει τη μεθοδολογία αυτή στον τομέα της Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας – με τη συγγραφή της εν λόγω μονογραφίας.

Το συγκεκριμένο έργο έχει συγγραφεί με σαφήνεια και απλότητα. Σίγουρα θα αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα όχι μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και για πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές, χημικούς, βιολόγους και ιατρούς, που θα θελήσουν να ενημερωθούν ή και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες γνώσεις στην διδασκαλία ή την έρευνα.

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου στοχεύει στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών φοιτητών, διδασκόντων καθηγητών και ερευνητών στους κλάδους Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοφυσικής. Αναλύονται οι αρχές Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) μίας και δύο διαστάσεων. Παρέχεται η στρατηγική ταυτοποίησης και ανάλυσης διαμορφώσεων σχεδόν όλων των σημαντικών τάξεων Οργανικών και Φαρμακευτικών Μορίων και αναφέρονται εφαρμογές της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού σε επιστημονικούς τομείς αιχμής όπως ο Ορθολογικός Σχεδιασμός Καινοτόμων Φαρμακευτικών Προϊόντων, η Αυθεντικότητα Τροφίμων και Ποτών, η Πρόγνωση Σοβαρών Ασθενειών και η Μελέτη Βιοχημικών Μεταβολισμών. Απαραίτητο συμπλήρωμα αποτελούν η εκτενής βιβλιογραφία, οι επαναληπτικές ασκήσεις και το γλωσσάρι που επεξηγεί βασικές έννοιες σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Πρόλογος – Αντί προλόγου

Κεφάλαιο 1:

Αρχές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού και Οργανολογία

Εισαγωγή – Φασματογραφία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού – Θεωρία μεθόδου λήψης φάσματος με χρήση ενός παλμού – Στοιχεία οργανολογίας – Μαγνήτες – Κορυφές περιστροφής (Spinning SideBands-SSB) – Η αναλογία σήματος προς θόρυβο (S/N-signal to noise ratio) – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 2:

Χημική μετατόπιση

Ορισμός χημικής μετατόπισης – Παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική μετατόπιση, Μαγνητική ανισοτροπία – Χημική μετατόπιση 13C – Παραδείγματα χρήσης πινάκων – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 3:

Σύζευξη των πυρηνικών ΣΠΙΝ

Σταθερά σύζευξης – Χημική ανταλλαγή – Παράγοντες που επηρεάζουν την σταθερά σύζευξης (J), Δίδυμη σύζευξη (geminal), Γειτονική σύζευξη (vicinal=vic), Συζεύξεις μεγάλης εμβέλειας (long range couplings) – Λυμένες ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται οι γνώσεις των τριών πρώτων κεφαλαίων – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 4:

Συμμετρία και δυναμική στον Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό

Περιστροφή γύρω από απλό δεσμό – NMR και δυναμική ανταλλαγής – NMR και ταυτομέρεια – Χημική και μαγνητική ισοδυναμία – NMR φάσματα πρώτης και δεύτερης τάξεως – Αποκλίσεις στα φάσματα πρώτης και δεύτερης τάξης – Αναλύσεις ισχυρά συζευγμένων πυρήνων – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 5:

Αρχές φασματοσκοπίας 13C

Αρχές φασματοσκοπίας άνθρακα-13 (13C) – Η μέθοδος "ηχώ των σπιν" – Διάκριση ανθράκων (CH3, CH2, CH, C) με το πείραμα DEPT, Ανυσματική ερμηνεία πειράματος DEPT – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 6:

Φασματοσκοπία δύο διαστάσεων

Απλοποίηση πολύπλοκων φασμάτων – Ετεροπυρηνική σύζευξη – Εναντιομετρικά αντιδραστήρια – Ετεροπυρηνικός μαγνητικός συντονισμός μίας διάστασης – Ταυτοποίηση και μελέτη διαμόρφωσης βιοδραστικών μορίων – Φασματοσκοπία NMR δύο διαστάσεων: Η αναγκαιότητα της δεύτερης διάστασης, Θεωρία φασμάτων δύο διαστάσεων, Στάδια διεξαγωγής ενός πειράματος δύο διαστάσεων, Μέτρηση φάσματος NMR δύο διαστάσεων, Κατηγορίες φασμάτων NMR δύο διαστάσεων συσχέτισης πυρήνων μέσω δεσμών, Ομοπυρηνικό πείραμα COSY, Στάδια ετεροπυρηνικού πειράματος δύο διαστάσεων, όπου παρατηρείται σύζευξη 13C και πρωτονίου, Παραδείγματα φασμάτων δύο διαστάσεων – Ερωτήσεις & ασκήσεις 

Κεφάλαιο 7:

Πυρηνικό φαινόμενο Overhauser (Nuclear Overhauser Effect – NOE)

Γενικά για το πυρηνικό φαινόμενο Overhauser (NOE) – Ερμηνεία του NOE – Σχέση μεταξύ NOE και απόστασης r δύο πυρήνων A και X – Σχέση μεταξύ NOE και χρόνου συσχετισμού τc περιστροφής ενός μορίου –  Μελέτη διαμόρφωσης φαρμακευτικών μορίων στον υποδοχέα δράσης τους, Χρήση NOE μεταφοράς (transferred NOE) – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 8:

Χρόνοι εφησυχασμού

Εισαγωγικά στοιχεία για τους χρόνους αποκατάστασης ή εφησυχασμού (relaxation times) Tκαι T2 – Μηχανισμός εφησυχασμού σπιν πλέγματος T1 – Γενικά συμπεράσματα για τους χρόνους εφησυχασμού T1 και T– Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 9:

Χρήση υπολογιστικής χημείας (μοριακή μοντελοποίηση) και μοριακών γραφικών στο σχεδιασμό πεπτιδομιμητικών και βιοδραστικών μορίων

Εισαγωγή – Στάδια μελέτης της διαμόρφωσης ενός μορίου – Μέθοδοι έρευνας διαμορφωτικού χώρου – Συγκρίσεις των διαμορφώσεων μορίων – Αλληλεπιδράσεις βιοδραστικών μορίων με τα ενεργά κέντρα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 10:

Η συνεισφορά του NMR στο σχεδιασμό και στη σύνθεση καινοτόμων φαρμακευτικών μορίων με βελτιωμένη φαρμακευτική δράση

Εισαγωγικές γνώσεις για το σύστημα της αγγειοτασίνης ΙΙ – Διερεύνηση διαμόρφωσης αγγειοτασίνης ΙΙ – Ανάπτυξη ανταγωνιστών που δρουν στον υποδοχέα AT1 της αγγειοτασίνης ΙΙ – Σύγκριση μοριακού προτύπου αγγειοτασίνης ΙΙ και μη-πεπτιδικών ανταγωνιστών της – Εναπόθεση λοσαρτάνης στο πρότυπο διαμόρφωσης της σαρμεσίνης – Συμπεράσματα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 11:

Εφαρμογές NMR στην πεπτιδική χημεία

Γενικές αρχές – Πεπτιδικός δεσμός δίεδρες γωνίες – Διαμόρφωση πεπτιδικού δεσμού – Σταθερά σύζευξης αμιδικών πρωτονίων – Δεσμοί υδρογόνου σε πεπτιδικά μόρια – Μεταβολή χημικής μετατόπισης σε συνάρτηση με pH – Παραδείγματα σχέσης διαμόρφωσης και σταθεράς σύζευξης – Δευτεροταγής δομή στις πρωτεΐνες – Διαμόρφωση ωκυτοκίνης κατά Walter – Ανάλυση διαμόρφωσης αναλόγων ωκυτοκίνης – Παραδείγματα σχέσης διαμόρφωσης μαγνητικής ανισοτροπίας σε N-τριτυλο παράγωγα αμινοξέων – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 12:

Νουκλεϊνικά Οξέα 

Εισαγωγή – Διαμόρφωση δινουκλεοτιδίου σε διάλυμα – Σχηματισμός έλικας – Δοκιμή ανάλυσης μικρών ελίκων – Σχηματισμός υδρογονικού δεσμού μεταξύ νουκλεοζιτών – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 13:

Σάκχαρα

Εισαγωγή – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 14:

Λιπίδια Αιθερολιπίδια – Μελέτη ευνοϊκών διαμορφώσεων βιοδραστικών μορίων με συνδυασμό υπολογιστικής χημείας και NMR

Εισαγωγή – Πειραματικό μέρος – Αποτελέσματα – Σύγκριση διαμόρφωσης του Et-S-OCH3 σε μικύλλια – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 15:

Στεροειδή

Γενικές γνώσεις – Στρατηγική ταυτοποίησης και ανάλυσης διαμόρφωσης στεροειδών μορίων – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 16:

Αλκαλοειδή

Εισαγωγή – Παραδείγματα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 17:

Τερπενοειδή

Εισαγωγή – Ταυτοποίηση και διαμόρφωση του κλεραδονίου (ακετοξυ-cis-κλεροδαν-3-εν-15-οϊκού οξέος) – Ταυτοποίηση μινθόλης (μενθόλης) – Ερωτήσεις & ασκήσεις 

Κεφάλαιο 18:

Φλαβονοειδή

Εισαγωγή – Παραδείγματα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 19:

Κανναβινοειδή

Εισαγωγή – Βιοδραστικότητα κανναβινοειδών – Κλασικά κανναβινοειδή – Κανναβινοειδή με αναλγητική δράση – Παράγωγα της ανανταμίδης – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 20:

Παράγωγα Αδαμαντανίου

Εισαγωγή – Παράδειγμα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 21:

Εφαρμογές NMR στην Ιατρική και Βιοχημεία

Διαφοροποίηση καλοήθων από κακοήθων νεοπλασμάτων με χρήση NMR: Εισαγωγή, Καλοήθη και κακοήθη θυλακοειδή νεοπλάσματα, Καρκίνοι πνεύμονος, Καρκίνος προστάτη, Παιδικοί όγκοι, Αναλύσεις ορών καρκινοπαθών με χρήση χρόνου αποδιέγερσης T2, Αναλύσεις όγκων κόλου παχέος εντέρου, Προοπτικές για το μέλλον – Εισαγωγή στην in vivo φασματοσκοπίας NMR: Αρχή και χαρακτηριστικά in vivo φασματοσκοπίας NMR, Επιλεκτική διέγερση όγκων, Χρήση φασματοσκοπίας 31P για τη μελέτη του μεταβολισμού του εγκεφάλου κουνελιού κατω από υποθερμική ισχαιμία, De-novo σύνθεση της γλυκερόλης, Συμπεράσματα – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Κεφάλαιο 22:

Εφαρμογές NMR στον ποσοτικό προσδιορισμό, καθώς και στη νοθεία και γεωγραφική προέλευση ποτών και τροφίμων

Ποσοτικός προσδιορισμός των κυριότερων λιπαρών οξέων σε τριγλυκερίδια και ανίχνευση νοθείας του αγνού παρθένου ελαιόλαδου με χρήση 13C-NMR: Εισαγωγή, Πειραματικά αποτελέσματα – Η μέθοδος SNIF-NMR για την ανίχνευση νοθείας και γεωγραφικής προέλευσης στα τρόφιμα και ποτά: Αρχή μεθόδου SNIF-NMR, Ανίχνευση νοθείας και προέλευσης αλκοολούχου ποτού – Ανίχνευση νοθείας σε χυμούς φρούτων – Ανίχνευση αρωματικών και άλλων ουσιών – Ερωτήσεις & ασκήσεις

Προσάρτημα: Συμπληρωματικοί πίνακες – Επαναληπτικές ερωτήσεις & ασκήσεις- Κριτήρια αξιολόγησης – Γλωσσάρι – Βιβλιογραφία