Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια συλλογή 157 προβλημάτων μέσα από τα οποία αναδύονται οι βασικές έννοιες της κβαντομηχανικής. 

Η τελική δομή του βιβλίου οφείλεται στη συνεχή διαμάχη που είχαν οι συγγραφείς ως προς τον τρόπο παρουσίασής του. Ο ένας υποστηρίζει ότι η θεωρία γίνεται ευκολότερα κατανοητή μέσα από μια σειρά ασκήσεων και παραδειγμάτων, ενώ ο άλλος πρεσβεύει περισσότερο στην έμφαση της θεωρίας παρά στους εκτενείς μαθηματικούς υπολογισμούς. Η υπέρθεση αυτών των ιδεών κάνει αυτό το βιβλίο ξεχωριστό. Έτσι, το βιβλίο ακολουθεί την πορεία της θεωρίας και στη συνέχεια λυμένα προβλήματα που τη συμπληρώνουν. Όλα αυτά ενισχύονται με πολλά σχήματα, παρατηρήσεις, υποσημειώσεις, αναφορές πηγές αλλά και μία πολύτιμη βιβλιογραφία.

Τα προβλήματα είναι επιλεγμένα έτσι, ώστε οι έννοιες του κάθε κεφαλαίου να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Θέματα εξετάσεων, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων Θετικών Επιστημών, αποτελούν έμπνευση ή ακόμα και πηγή της συλλογής μας. Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των Θετικών Επιστημών και του Πολυτεχνείου. 
Τέλος, η ένδειξη παροτρύνει τον αναγνώστη σε περεταίρω βιβλιογραφία για εμβάθυνση.