ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΒ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Εξαντλημένο

Το παρόν πόνημα περιέχει φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Αποτελείται από δύο βιβλία, το Βιβλίο του Μαθητή και το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Το βιβλίο του μαθητή περιλαμβάνει 80 φύλλα εργασίας και το βιβλίο του εκπαιδευτικού περιέχει τις λύσεις των φύλλων εργασίας (δίχως αυτό να σημαίνει ότι οι απαντήσεις είναι πάντοτε μονοσήμαντες) καθώς και οδηγίες για την διδακτική αξιοποίησή τους. Τα δύο αυτά βιβλία απευθύνονται κυρίως στους μαθηματικούς που διδάσκουν σε μαθητές γυμνασίου καθώς και στους γονείς που θα επιθυμούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο διάβασμα των μαθηματικών.
Ο μαθητής μαθαίνει όταν μιλάει αυτός, όχι όταν του μιλάει ο καθηγητής του, όταν ρωτάει ο ίδιος αυτό που δεν κατανοεί και ο καθηγητής του αναπτύσσει διάλογο μαζί του, χτίζοντας πάνω σε αυτά που ήδη γνωρίζει ο μαθητής. Για να κατακτήσει την καινούργια μαθηματική έννοια, ο μαθητής, εργαζόμενος στο φύλλο εργασίας, θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων και να πραγματοποιήσει υπολογισμούς, αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις του. Όσα ερωτήματα μπορεί να ολοκληρώσει μόνος ή με τη βοήθεια του συμμαθητή του, θα πρέπει να αφεθεί να το κάνει στον δικό του ρυθμό και ο καθηγητής του να επέμβει, είτε όταν ο ίδιος ο μαθητής θέσει κάποιο ερώτημα ή συναντήσει δυσκολία, είτε για να ζητήσει διευκρινίσεις γι’ αυτό που έκανε ο μαθητής, είτε τέλος για να προτείνει στον μαθητή έναν εναλλακτικό τρόπο λύσης.
Η διδασκαλία με φύλλα εργασίας προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση της μεγάλης ανομοιογένειας στη μαθηματική επίδοση και στον ρυθμό μάθησης των μαθητών που ενυπάρχει στην πλειοψηφία των σχολικών τάξεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεριμνώντας τόσο για τους μαθητές χαμηλής επίδοσης, όσο και για αυτούς με υψηλές επιδόσεις, ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από την εργασία τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας

Διδασκαλία των Μαθηματικών με Φύλλα Εργασίας
Διδακτική Αξιοποίηση των Φύλλων Εργασίας
Για την Αξιοποίηση των Φύλλων Εργασίας στα Μαθηματικά του Λυκείου
1. Άλγεβρα Α’ Γυμνασίου
Το Κόσκινο του Ερατοσθένη – Λύση του Φύλλου Εργασίας
Η Έννοια του Κλάσματος – Λύση του Φ.Ε.
Εξισώσεις και Προβλήματα – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια του Ποσοστού -Λύση του Φ.Ε.
Υπολογισμός Ποσοστών – Λύση του Φ.Ε.
Νοερός Υπολογισμός Ποσοστών – Λύση του Φ.Ε.
Προβλήματα με Ποσοστά – Λύση του Φ.Ε.
Ποσοστά-Ποσά Ανάλογα – Λύση του Φ.Ε.
Ποσοστά Ανακεφαλαίωση – Λύση του Φ.Ε.
Τραπεζικές Συναλλαγές – Λύση του Φ.Ε.
Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά – Λύση του Φ.Ε.
Συντελεστής Αύξησης ή Μείωσης Αριθμού – Λύση του Φ.Ε.
Διαδοχικές Αυξήσεις ή Μειώσεις – Λύση του Φ.Ε.
Τυποποιημένη Μορφή Μεγάλων Αριθμών – Λύση του Φ.Ε.
Τυποποιημένη Μορφή Μικρών Αριθμών – Λύση του Φ.Ε.
Η Συνέχεια της Προπαίδειας για τους Μαθητές του Γυμνασίου Λύση του Φ.Ε.
2. Γεωμετρία Α’ Γυμνασίου
Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες – Λύση του Φ.Ε.
Μονάδες Μέτρησης Μήκους – Λύση του Φ.Ε.
Παράλληλες Ευθείες που Τέμνονται από Τρίτη Ευθεία – Λύση του Φ.Ε.
Διχοτόμος Γωνίας – Λύση του Φ.Ε.
Διχοτόμοι Τριγώνου – Λύση του Φ.Ε.
Ύψη Τριγώνου – Λύση του Φ.Ε.
Διάμεσοι Τριγώνου – Λύση του Φ.Ε.
Είδη Τριγώνων – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες Ισοσκελούς και Ισόπλευρου Τριγώνου – Λύση του Φ.Ε.
Παραλληλόγραμμο – Είδη Παραλληλογράμμων – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες του (Πλάγιου) Παραλληλογράμμου – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες του Ορθογωνίου – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες του Ρόμβου – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες Τραπεζίου και Ισοσκελούς Τραπεζίου – Λύση του Φ.Ε.
3. Άλγεβρα Β’ Γυμνασίου
Η Έννοια της Μεταβλητής – Αλγεβρικές Παραστάσεις – Λύση του Φ.Ε.
Ιδιότητες των Πράξεων – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια της Εξίσωσης – Λύση του Φ.Ε.
Εξισώσεις και Προβλήματα – Λύση του Φ.Ε.
Επίλυση Τύπων – Λύση του Φ.Ε.
Ρίζες Πραγματικών Αριθμών – Λύση του Φ.Ε.
Που Είναι ο Αριθμός V7; – Λύση του Φ.Ε.
Γραφική Παράσταση Συνάρτησης – Λύση του Φ.Ε.
Ποσά Ανάλογα – Η Συνάρτηση y=αx – Λύση του Φ.Ε.
Η Συνάρτηση y=αχ+β – Λύση του Φ.Ε.
Ο Ρόλος των α, β στη Γραφική Παράσταση της Συνάρτησης y=αx+β – Λύση του Φ.Ε.
Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά – Η Συνάρτηση y=α/x – Λύση του Φ.Ε.
Βασικές Έννοιες της Στατιστικής – Λύση του Φ.Ε.
Ομαδοποίηση των Παρατηρήσεων – Λύση του Φ.Ε.
Νοερός Υπολογισμός της Μέσης Τιμής – Λύση του Φ.Ε.
4. Γεωμετρία Β’ Γυμνασίου
Εμβαδόν Επίπεδης Επιφάνειας – Λύση του Φ.Ε.
Μονάδες Μέτρησης Επιφανειών – Λύση του Φ.Ε.
Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων – Λύση του Φ.Ε.
Εμβαδόν Παραλληλογράμμου – Λύση του Φ.Ε.
Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων – Λύση του Φ.Ε.
Πυθαγόρειο Θεώρημα – Λύση του Φ.Ε.
Εφαπτομένη Οξείας Γωνίας – Λύση του Φ.Ε.
Εγγεγραμμένες Γωνίες – Λύση του Φ.Ε.
Ευθείες και Επίπεδα στο Χώρο – Λύση του Φ.Ε.
Το Ορθό Πρίσμα και τα Στοιχεία του – Λύση του Φ.Ε.
Μονάδες Μέτρησης Όγκου – Λύση του Φ.Ε.
Μετατροπή Μονάδων Μέτρησης Μήκους, Εμβαδού και Όγκου – Λύση του Φ.Ε.
Όγκος Ορθογωνίου Παραλληλεπιπέδου – Λύση του Φ.Ε.
5. Άλγεβρα Γ’ Γυμνασίου
Ρίζες Πραγματικών Αριθμών – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια της Μεταβλητής – Αλγεβρικές Παραστάσεις – Λύση του Φ.Ε.
Μονώνυμα, Πράξεις με Μονώνυμα – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια της Ταυτότητας – Λύση του Φ.Ε.
Γεωμετρική Ερμηνεία Ταυτοτήτων – Λύση του Φ.Ε.
Πυθαγόρειες Τριάδες – Λύση του Φ.Ε.
Ευκλείδεια Διαίρεση – Λύση του Φ.Ε.
Κλασματικές Εξισώσεις – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης ax+βy=γ – Ειδικές Περιπτώσεις – Λύση του Φ.Ε.
Η Έννοια του Γραμμικού Συστήματος και η Γραφική Επίλυσή του – Λύση του Φ.Ε.
6. Γεωμετρία Γ’ Γυμνασίου
Κύρια και Δευτερεύοντα Στοιχεία Τριγώνου – Λύση του Φ.Ε.
Ομοιότητα Πολυγώνων – Λύση του Φ.Ε.
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας – Λύση του Φ.Ε.
Βιβλιογραφία