ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Εξαντλημένο

Το σύγγραμμα "Αρχές της χημείας: Η αναζήτηση της γνώσης", το οποίο υπογράφουν οι καθηγητές Peter Atkins, Loretta Jones και Leroy Laverman, αποτελεί το αποκορύφωμα σειράς επιτυχημένων εκδόσεων, οι οποίες ξεκίνησαν με την πρώτη εκείνη έκδοση της Γενικής Χημείας με συγγραφέα τον γνωστό μαέστρο της συγγραφής Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, Peter Atkins, η οποία εκδόθηκε από το Scientific American το 1989.

Ο μεγάλος αριθμός εκδόσεων του συγγράμματος στην αγγλική, είναι ενδεικτικός όχι μόνο της ποιότητάς του αλλά και της ευρείας αποδοχής του από τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα το έχουν υιοθετήσει ως διδακτικό σύγγραμμα.

Οι διαδοχικές εκδόσεις του, οι οποίες συνοδεύτηκαν από αναδιαρθρώσεις και αναθεωρήσεις της ύλης, έχουν φθάσει σε μεγάλο σημείο ωριμότητας στην παρούσα έκδοση.

Το συναρπαστικό αυτό σύγγραμμα είναι γραμμένο με τρόπο, ο οποίος βοηθά τους φοιτητές να εμβαθύνουν στη γνώση δείχνοντάς τους τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι βασικές αρχές της χημείας με τις εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και την τρέχουσα τεχνολογία.

Το σύγγραμμα ξεκινά με μια λεπτομερή εικόνα για τη δομή του ατόμου, της θεμελιώδους μονάδας των πάσης φύσεως υλικών για να καταλήξει σταδιακά στα πλέον σύγχρονα προβλήματα αιχμής, που αντιμετωπίζει σήμερα η χημεία.

Εισαγωγή και Προσανατολισμός

Α. Ύλη και Ενέργεια

Β. Στοιχεία και Άτομα

Γ. Ενώσεις

Δ. Ονοματολογία

Ε. Γραμμομόρια και Γραμμομοριακές Μάζες

ΣΤ. Προσδιορισμός της Σύστασης

Ζ. Μείγματα και Διαλύματα

Η. Χημικές Εξισώσεις

Θ. Αντιδράσεις Καταβύθισης

Ι. Οξέα και Βάσεις

ΙΑ. Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής

ΙΒ. Στοιχειομετρία των Αντιδράσεων

ΙΓ. Περιοριστικά Αντιδρώντα

Κεφάλαιο 1: ΑΤΟΜΑ

1A Ερευνώντας τα Άτομα

1B Κβαντική Θεωρία

1Γ Κυματοσυναρτήσεις και Στάθμες Ενέργειας

1Δ Το Άτομο του Υδρογόνου

1E Πολύ-ηλεκτρονιακά Άτομα

1ΣΤ Ο Νόμος της Περιοδικότητας

Κεφάλαιο 2: ΜΟΡΙΑ

2A Ιοντικός Δεσμός

2B Ομοιοπολικός Δεσμός

2Γ Εξαιρέσεις του Κανόνα της Οκτάδας

2Δ Οι Ιδιότητες των Δεσμών

2E Το Μοντέλο VSEPR

2ΣΤ Θεωρία του Δεσμού Σθένους

2Ζ Θεωρία των Μοριακών Τροχιακών

Κεφάλαιο 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

3A Τα Αέρια

3B Οι Νόμοι των Αερίων

3Γ Μείγματα Αερίων και Αντιδράσεις

3Δ Μοριακή Κίνηση

3E Πραγματικά Αέρια

3ΣΤ Διαμοριακές Δυνάμεις

3Ζ Υγρά

3H Στερεά

3Θ Ανόργανα Υλικά

3Ι Υλικά για Νέες Τεχνολογίες

Κεραμικά και ‘Ύαλοι

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

4A Έργο και Θερμότητα

4B Εσωτερική Ενέργεια

4Γ Ενθαλπία

4Δ Θερμοχημεία

4E Συνεισφορές στην Ενθαλπία

4ΣΤ Εντροπία

4Ζ Η Ερμηνεία της Εντροπίας σε Μοριακό Επίπεδο

4H Απόλυτη Εντροπία

4Θ Ολική Μεταβολή Εντροπίας

4Ι Ελεύθερη Ενέργεια Gibbs

Ελεύθερη Ενέργεια και Ζωή

Κεφάλαιο 5: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5A Τάση Ατμών

5B Διαγράμματα Φάσεων σε Συστήματα ενός Συστατικού

5Γ Ισορροπία Φάσεων σε Συστήματα Δύο Συστατικών

5Δ Διαλυτότητα

5E Γραμμομοριακότητα

5ΣΤ Αθροιστικές Ιδιότητες

5Ζ Χημική Ισορροπία

5H Άλλες Εκφράσεις για τη Σταθερά Ισορροπίας

5Θ Υπολογισμοί Ισορροπιών

5Ι Οι Επιπτώσεις της Μεταβολής των Συνθηκών στην Ισορροπία

Ομοιόσταση

Κεφάλαιο 6: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

6A Οξέα και Βάσεις

6B Η Κλίμακα του pH

6Γ Ασθενή Οξέα και Βάσεις

6Δ Το pH των Υδατικών Διαλυμάτων

6E Πολυπρωτικά Οξέα και Βάσεις

6ΣΤ Αυτό-πρωτόλυση και pH

6Ζ Ρυθμιστικά Διαλύματα

6H Τιτλοδοτήσεις Οξέων-Βάσεων

6Θ Ισορροπίες Διαλυτότητας

6Ι Καθίζηση

6ΙΑ Γραφή Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής

6ΙΒ Γαλβανικά Στοιχεία

6ΙΓ Πρότυπα Δυναμικά

6ΙΔ Εφαρμογές των Πρότυπων Δυναμικών

6ΙΕ Ηλεκτρόλυση

Πρακτικής Αξίας Στοιχεία

Κεφάλαιο 7: ΚΙΝΗΤΙΚΗ

7A Ταχύτητες Αντιδράσεων

7B Ολοκληρωμένοι Κινητικοί Νόμοι

7Γ Μηχανισμοί Αντιδράσεων

7Δ Μοντέλα Αντιδράσεων

7E Κατάλυση

Κεφάλαιο 8: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

8A Η Περιοδικότητα των Ιδιοτήτων των Ατόμων των Στοιχείων

8B Το Υδρογόνο

8Γ Ομάδα 1: Τα Μέταλλα των Αλκαλίων

8Δ Ομάδα 2: Τα Μέταλλα των Αλκαλικών Γαιών

8E Ομάδα 13: Η Οικογένεια του Βορίου

8ΣΤ Ομάδα 14: Η Οικογένεια του Άνθρακα

8Ζ Ομάδα 15: Η Οικογένεια του Αζώτου

8H Ομάδα 16: Η Οικογένεια τουΟξυγόνου

8Θ Ομάδα 17: Τα Αλογόνα

8Ι Ομάδα 18: Τα Ευγενή Αέρια

Κεφάλαιο 9: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ d

9A Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων του Τομέα d

9B Επιλεγμένα Στοιχεία του Τομέα d: Επισκόπηση

9Γ Ενώσεις Συναρμογής

9Δ Η Ηλεκτρονιακή Δομή των Συμπλόκων των Μετάλλων του Τομέα d

Κεφάλαιο 10: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

10A Πυρηνική Σχάση

10B Ραδιενέργεια

10Γ Πυρηνική Ενέργεια

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1 Φασματοσκοπία υπερύθρου και μικροκυμάτων

2 Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους

3 Περίθλαση ακτίνων X

4 Χρωματογραφία

5 Φασματομετρία μάζας

6 Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός

7 Υπολογισμοί