Προϊόν καταλόγου

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 400 ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ Γ.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | korfiatisbooks.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 400 ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΜαθηματικά
Τελική τιμή: €22,00
Αρχική τιμή: €28,00 Έκπτωση 21% (€6,00)
ISBN978-618-83823-0-5
ΕκδόσειςΓ.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
Έτος έκδοσηςΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Διαστάσεις17Χ24 εκ.
Σελίδες515
Έκδοση

Περιγραφή

"Σκοπός του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές
μεθόδους μελέτης των πιθανοτήτων, όπως αυτές διδάσκονται σε ένα
προπτυχιακό μάθημα στις σχολές θετικών επιστημών (μαθηματικό,
φυσικό, σχολές μηχανικών και οικονομικών επιστημών κ.λπ.).

Ως προς το περιεχόμενο, το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη απαραίτητη θεωρία, στις ενότητες:
ορισμός πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, διακριτές τυχαίες
μεταβλητές (και κατανομές Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική και
Poisson), συνεχείς τυχαίες μεταβλητές (και ομοιόμορφη, Γάμμα,
εκθετική και κανονική κατανομή), μαζί με το κεντρικό οριακό
θεώρημα, ως εφαρμογή της κανονικής κατανομής. Περιλαμβάνονται
επίσης οι πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και ειδικότερα
η πολυδιάστατη κανονική κατανομή και τέλος, ένα κεφάλαιο
αφιερώνεται στις γεννήτριες ροπών και πιθανοτήτων.

Eπίσης, κάθε κεφάλαιο περιέχει πλήθος υποδειγματικά λυμένων
προβλημάτων, περίπου 360 στο σύνολο του βιβλίου, πολλά από
τα οποία έχουν αποτελέσει θέματα εξετάσεων σε μαθηματικές,
πολυτεχνικές και οικονομικές σχολές.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει υποδειγματικά λυμένες
ενδεικτικές εξεταστικές των τελευταίων ετών από το Τμήμα
Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ."

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Θεωρία & ασκήσεις

1 Πιθανότητα
1.1 ∆ειγματικός χώρος & ενδεχόμενα
1.2 Αξιωματικός ορισμός πιθανότητας .
1.3 Κλασικός ορισμός πιθανότητας
1.3.1 Πεπερασμένοι χώροι με ισοπίθανα αποτελέσματα
1.3.2 Μέθοδοι απαρίθμησης
1.4 Λυμένα θέματα

2 ∆εσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία
2.1 ∆εσμευμένη πιθανότητα
2.2 Ανεξαρτησία ενδεχομένων
2.3 Πολλαπλασιαστικός νόμος
2.4 Θεώρημα ολικής πιθανότητας
2.5 Τύπος του Bayes
2.6 Λυμένα θέματα

3 ∆ιακριτές τυχαίες μεταβλητές
3.1 Ορισμός διακριτής τυχαίας μεταβλητής
3.2 Συνάρτηση κατανομής και συνάρτηση μάζας πιθανότητας
3.3 Μέση τιμή
3.4 ∆ιασπορά και τυπική απόκλιση
3.5 Σημαντικές διακριτές κατανομές
3.5.1 Κατανομή Bernoulli
3.5.2 ∆ιωνυμική κατανομή
3.5.3 Γεωμετρική κατανομή
3.5.4 Αρνητική διωνυμική κατανομή
3.5.5 Κατανομή Poisson
3.6 Λυμένα θέματα

4 Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
4.1 Ορισμός συνεχούς τυχαίας μεταβλητής
4.2 Μέση τιμή
4.3 ∆ιασπορά και τυπική απόκλιση
4.4 Σημαντικές συνεχείς κατανομές
4.4.1 Ομοιόμορφη κατανομή
4.4.2 Κατανομή Γάμμα
4.4.3 Εκθετική κατανομή
4.4.4 Κανονική κατανομή
4.5 Το κεντρικό οριακό θεώρημα
4.6 Λυμένα θέματα

5 ∆ιδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
5.1 ∆ιακριτές διδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
5.2 Συνεχείς διδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
5.3 ∆εσμευμένες κατανομές τυχαίων μεταβλητών
5.4 Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών
5.5 Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης
5.6 Μετασχηματισμοί διδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
5.7 Λυμένα θέματα

6 Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
6.1 Ορισμοί και βασικές ιδιότητες
6.2 Πίνακας μέσης τιμής και διασπορών
6.3 Εφαρμογή : πολυδιάστατη κανονική κατανομή4
6.4 Λυμένα θέματα

7 Ροπογεννήτριες & πιθανογεννήτριες
7.1 Ροπογεννήτριες
7.2 Πιθανογεννήτριες
7.3 Λυμένα θέματα


Εξεταστικές

8 Θέματα εξετάσεων

Βιβλιογραφία

Εργογραφία

Σχόλια

Περισσότερα βιβλία σχετικά με την επιλογή σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας